Menu
Your Cart

ASOP - OZ ASOCIÁCIA PRE POKROK V OBLASTI DOBRÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK ZVIERAT

Ciele OZ ASOP sú ochrana zvierat, sprostredkovanie veterinárnej starostlivosti, zabezpečovanie výstavby a prevádzky útulku s 24hod. starostlivosťou, odchyt túlavých, opustených a týraných zvierat, pomoc pri hľadaní stratených zvierat, očkovací program, kastračný program za účelom kontroly populácie zvierat, podpora čipovania zvierat, osveta, prednášky, informovanie verejnosti, zvyšovanie povedomia o ochrane prírody a zvierat, výchova k tolerancii a zodpovednosti k prírode a zvieratám, poskytovanie služieb spojených s výcvikom zvierat, ich prevýchovou a socializáciou, práca s marginalizovanou skupinou rómskeho obyvateľstva v osadách v súlade s legislatívnymi požiadavkami na chov spol. zvierat, zabezpečenie výstavby a prevádzka hotela pre zvieratá, podpora animoterapie, zabezpečenie výstavby a prevádzky relaxačného centra pre zvieratá, spolupráca so združeniami rovnakého alebo podobného zamerania.

: Hontianské Moravce
: SK28 0900 0000 0051 7168 5158
0
U
www.facebook.com/asop.utulok.lubica.cillagova